Mediterranean - silverhorizon

Panoramic view of Athens from the Acropolis.

GreeceItalyMediterranean CruiseTurkeymediterranean